Co jste o LED žárovkách E27 (možná) nevěděli


LED žárovka E27 – první polovodiÄové souÄástky pÅ™eměňující elektrickou energii na svÄ›telnou byly Äervené barvy a sloužily spíše jako signalizaÄní prvky. VÄ›da a výzkum musely ujít dlouhých tÅ™icet let, než se zrodily první skuteÄnÄ› prakticky využitelné žárovky, nahrazující klasické edisonky s wolframovým vláknem. Mají dokonce stejnou patici, ten známý závit E27, a nÄ›které z nich mají i baňky z transparentního skla a polovodiÄi umístÄ›nými uvnitÅ™ ve tvaru, pÅ™ipomínajícím zářící vlákno.

žárovka

Modré svÄ›tlo – v roce 2015 byla provedena v Singapuru studie, která jednoznaÄnÄ› prokázala jeho antibakteriální vlastnosti. Jestliže budete ozaÅ™ovat potraviny tÄ›mito svítidly speciálnÄ› navržených LED diod, budou jednoznaÄnÄ› bezpeÄnÄ›jší z hlediska rozkladu působení bakterií a dalších mikroorganismů. Tohoto jevu lze patÅ™iÄnÄ› využít zejména u pultových prodejů potravin, zvláštÄ› u masných výrobků a hotových jídel ve formÄ› obÄerstvení, jako jsou obložené chlebíÄky, saláty, majonézy apod.

Hmyz– nepříjemné obtěžování nÄ›kterými hmyzími druhy lze výraznÄ› omezit ve veÄerních hodinách LED svítidly. Ta totiž neprodukují ultrafialové záření na rozdíl od zářivek a výbojek a právÄ› UV záření tento hmyz pÅ™itahuje jako magnet. Týká se to pÅ™edevším ovádů, vos a sršňů, komárů a much.

světlo

Druh elektrického proudu– LED diodová svítidla jsou napájena pÅ™es transformátor (zdroj) stejnosmÄ›rným proudem na rozdíl napÅ™. od vláknových žárovek. StejnosmÄ›rné napÄ›tí (dotykové) je mnohem vyšší než napÄ›tí střídavé, v praxi to znamená, že ÄlovÄ›k i zvířata snesou pÅ™i doteku vyšší hodnotu proudu stejnosmÄ›rného, kdežto střídavý proud by je v takovém okamžiku usmrtil. Je to způsobeno mÄ›nící se periodou střídání toku proudu, kdy jsou tÄ›lesné buňky vystaveny extrémní zátěži (u střídavého teÄe obÄ›ma smÄ›ry – tam a zpÄ›t, u stejnosmÄ›rného jen smÄ›rem tam).