Čím nás mohou překvapit LED žárovky


NÄ›která průmyslová odvÄ›tví zaznamenala na poÄátku nového milénia nebývalý vzestup. Jsou to zejména automobilové a letecké obory a slaboproudá elektrotechnika. Jedním ze segmentů, který nejvíce zasáhl i do vývoje vztahů mezi výrobci, distributory a zákazníky, jsou zdroje umÄ›lého svÄ›tla.
V nich stále dominují dva vzájemnÄ› nezávislé a Äastokrát i protichůdné tábory technologie LED diod a nízkotlakých Äi vysokotlakých výbojek. ZvláštÄ› v posledních letech, kdy byla již nadobro ze svého trůnu sesazena žhavicí vlákna uvnitÅ™ vakuových banÄ›k.
srdíÄka za žárovkou

Posviťme si na cestu

Čím si tedy dnes „pomyslně“ posvítit na cestu? Zářivkové osvÄ›tlení v podobÄ› lineárních a kompaktních trubic zná vÄ›tÅ¡ina z nás již z minulosti, a i pÅ™es Å™adu svých inovací to pro běžného konzumenta nepÅ™edstavuje nic významnÄ› „nového“. PojÄme si naopak posvítit LED diodami a vyzdvihnout jejich nejsilnÄ›jší a nejzajímavÄ›jší specifika:
Svítí pÅ™ekvapivÄ› hodnÄ› – jeÅ¡tÄ› pÅ™ed deseti lety se od nich nedalo oÄekávat nic svÄ›toborného, jednotlivé Äipy nebyly příliÅ¡ výkonné a posvítit si na cestu jen s jedinou diodou, bylo nemyslitelné. NemluvÄ› o pomÄ›rnÄ› vysoké poÅ™izovací cenÄ›. Dnes staÄí opravdu jedna drobná dioda, abyste mohli bezpeÄnÄ› v noci vyjet po silnici na kole, a se tÅ™emi diodami již vystaÄíte pÅ™i osvÄ›tlení obývacího pokoje.
rozsvícený lustr s LED žárovkami
Můžete je sepnout, kolikrát chcete – žádné omezení v poÄtu spínacích cyklů, což bylo typické pro kompaktní zářivky. Délka provozuschopnosti LED žárovek se tím nesníží, a vÄ›zte, že je velmi vysoká – pÅ™esahuje desítky tisíc hodin.
Å etří vaÅ¡i peněženku – není nutné vyhazovat peníze oknem. Náklady na provoz jsou skuteÄnÄ› minimální, napÅ™. jedna stowattová žárovka se žhavicím vláknem, která pokryla spotÅ™ebu svÄ›tla v místnosti v centrálním svítidle, vás každý mÄ›síc mohla vyjít na 75 korun. S LED žárovkou zaplatíte jen necelých 7 korun. A když máte doma takových žárovek deset, úspora už je citelná.