Jak vypínače a zásuvky fungují


Pokud by se soutěžilo o nejvíce používané vynálezy, není pochyb o tom, že by se vypínaÄe a zásuvky umístily na pÅ™edních příÄkách. Aniž bychom si to uvÄ›domovali, používáme je takÅ™ka bezmyÅ¡lenkovitÄ› každý den. Považujeme je za samozÅ™ejmost, které není nutné vÄ›novat příliÅ¡ pozornost. Obvykle se o nÄ› také kromÄ› obÄasného utÅ™ení prachu nestaráme. Tedy do té doby, dokud se nerozbijí.ponÄ›kud atypická zásuvka

Přemýšleli jste ale někdy, jak vlastně fungují? Jaký je mechanismus, který jim umožňuje dělat to, co dělají? Věřte nebo ne, ale není v tom žádné velké kouzlo.

Pokud jde o vypínaÄ, pak zde je princip skuteÄnÄ› prostý. Jeho stisknutím dojde k propojení dvou nebo více kontaktů, mezi nimiž tak může zaÄít procházet elektrický proud. Ten může být regulován, kdy například u otoÄného typu si vybíráte buÄ intenzitu proudu, nebo to, ke spojení kterých kontaktů dojde. To způsobí spuÅ¡tÄ›ní urÄitého programu, který je právÄ› na toto spojení navázán.

Ale nemusí být jen elektrické. VÅ¡ichni známe vodovodní kohoutky, aÅ¥ už klasické nebo pákové. I zde se jedná svým způsobem o vypínaÄ. Ten funguje na ponÄ›kud jiném principu. UvnitÅ™ vodovodní trubky je západka, která se otoÄením kohoutku postupnÄ› zvedne. A tím, nakolik jej otoÄíme, řídíme, nakolik se ona záklapka zvedne, a tedy kolik vody bude puÅ¡tÄ›no a tím pádem i jak silný bude proud.

Je samozÅ™ejmé, že teplá i studená voda má svou vlastní záklopku. To je důvodem, proÄ když pustíte e naplno aÅ¥ už teplou Äi studenou, zatímco druhou necháte vypnutou, je proud menší než když naplno pustíte oboje.vypínaÄ osvÄ›tlení

Pokud jde o zásuvky, tak zde je jejich úÄelem dodávat do zařízení elektrický proud. PÅ™emýšleli jste nÄ›kdy nad tím, proÄ tam jsou dvÄ› zdířky a kolík? Je to jednoduché. Vzhledem k tomu, že u nás operujeme na střídavý, nikoliv stejnosmÄ›rný proud, je nutné, aby byl pravidelnÄ› v obou zdířkách mÄ›nÄ›n. Kolík pak slouží jako uzemnÄ›ní, které má zabránit zkratu.

Jak je vidÄ›t, je celý princip tÄ›chto zařízení ponÄ›kud složitÄ›jší, než se na první pohled zdá. Možná by si tedy zasloužila vÄ›tší péÄi, alespoň za ty služby, které nám poskytují.